כללי ומטרות המועדון

החברות במועדון הצרכנות הינה וולונטרית, חינמית וכפופה להוראות תקנון זה על התיקונים שיחולו בו מעת לעת.

 1. מועדון הלקוחות הוקם על ידי סוכרת+, על מנת ליצור מועדון צרכנות המבוסס על אוכלוסיית חולי הסוכרת בישראל לכוח צרכני וכלכלי בעל יתרון מוביל ועדיפות בכל תחומי הצריכה השונים.
 2. סוכרת+ מתחייבת לפעול לחלוקת הטבות ושירותים לאוכלוסיית חולי סוכרת, אשר הנם העמיתים של המועדון.
 3. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על-פיהם יתנהל מועדון הלקוחות. בכפוף להוראות תקנון זה, סוכרת+ שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת שתבחר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר, את מסלול ו/או את תנאי ההצטרפות ו/או את היקף/סוג ההטבות ו/או את תנאי החברות במועדון הלקוחות.
 4. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכינוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתקנון שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה.
 5. התקנון ותנאי השימוש הינם חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של המבקש להיות חבר המועדון. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות התקנון ומילא טופס הצטרפות וככל שאין הוא מסכים להם, אין הוא זכאי להצטרף כחבר מועדון.
 6. חברי המועדון ייהנו מהטבות, מבצעים מיוחדים, מידע על כנסים, טיפים ושירותים מוזלים באתר האינטרנט ויקבלו עדכונים בדואר אלקטרוני ובהודעות SMSלפי שיקול דעתה הבלעדי של סוכרת+.
 7. סוכרת+ שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מתכונת ביצוע הדיוור הישיר בקשר למבצעים והטבות, ובין היתר לבצעו בדרך הודעות SMS, דואר אלקטרוני וכל דרך התקשרות מקובלת קיימת אחרת.
 8. עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תנאי תקנון זה, ללא סייגים (לרבות כל שינוי ו/או עדכון שיחולו בו, ככל שיחולו, מעת לעת) ומתחייב לפעול על-פיו. ככל שאין הוא מסכים להן ו/או לכל חלק מהן, אין הוא זכאי להצטרף כחבר במועדון.
 9. סוכרת+ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סוכרת+ תהיה רשאית, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות גם את שם המועדון, את סמליו וכד'.
 11. התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החברות וההצטרפות למועדון הלקוחות וכל מצטרף למועדון יחשב כמי שקרא והסכים להוראות התקנון. הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות הוראות בתקנון המועדון, כפי שתמצא לנכון.

כל המידע המפורסם במועדון הצרכנות סוכרת+ אינו מסייע כתחליף לייעוץ רופא מוסמך. כל עצה המוצגת באתר הינו בגדר המלצה בלבד ואינה באה כתחליף לפניה לרופא מומחה. המידע המתפרסם באתר מועדון הצרכנות סוכרת+ בא מתוך רצון לשפר את איכות החיים של חולי הסוכרת ולכן אין לראות בו כתחליף לטיפול, שירות או ייעוץ רפואי.

 

כרטיסי אשראי

 1. מועדון הצרכנות של סוכרת+ אינה צד להתקשרות שבין חברות האשראי לבין העמיתים, ואין ולא תהיה לה כל מחויבות, כלפי חברות האשראי או כלפי העמיתים או כלפי בתי העסק ביחס להתקשרויות או לעסקאות המבוצעות בין העמיתים לבין חברות האשראי.
 2. סוכרת+ שומרת לעצמה את הזכות, והעמיתים נותנים הרשאה לסוכרת+, לקבל מחברות האשראי את כל המידע המוחזק בידה בקשר לכרטיס האשראי, לרבות מידע אודות עסקאות אשר בוצעו בכרטיסי האשראי השונים.
 3. המחזיק בכרטיס אשראי המשויך למספר מועדונים/גופים לא יזכה לכפל הטבות ו/או הנחות הניתנות למועדונים שונים.
 4. חבר המועדון ייחשב כמי שהסכים מרצונו ששמו ופרטיו, וכן כל מידע שיצטבר בחברת האשראי, במועדון ו/או אצל גורמים עימם קשור המועדון בהסכם, בקשר עם חברותו ו/או רכישותיו הקשורות להנחות ומבצעים הנוגעים להסכמים שערך המועדון, יועברו למועדון וישמשו את המועדון לקידום פעולותיו, כולל פעולותיו עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

 

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש אלו מתארים את הכללים המחייבים את הגולשים באתר האינטרנט של סוכרת+ (להלן: "האתר"). אתר זה שייך למועדון הצרכנות של חולי הסוכרת בישראל והחברות הקשורות אליה (להלן: "החברה" או "אנחנו"), והיא המפעילה אותו.

לתשומת לבך: סוכרת+ מפעילה גם אתרי אינטרנט נוספים אשר תנאי שימוש אלו אינם חלים עליהם. לפיכך על כל המבקר באתרי האינטרנט האחרים של סוכרת+, לעיין בתנאי השימוש הייחודיים שלהם.

 1. בכניסתך, התחברותך, שימושך באתר או בשירותים, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש.
 2. אתה מסכים כי כמשתמש באתר, התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש האתר.
 3. אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה, התחברות או משימוש באתר, בכל אופן.
 4. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.
 5. האתר זמין ליחידים שהם מעל גיל 18, ובכל זאת, הילדים שהנם תחת אחריות ההורים, מכאן שזאת אחריותם להעביר לילדיהם כל מידע או הכוונה הקשורים לבריאותם.
 6. מימוש מרב ההטבות באתר מתאפשר הן להורים והן לילדים עד גיל 18.
 7. השימוש באתר והצטרפות למועדון הצרכנות אינה כרוכה בתשלום.
 8. אף שאנו שמחים מאוד לקבל משוב, הערות ותגובות מהגולשים באתר אינטרנט זה, חשוב להבין שכל מידע המועבר באמצעות אתר זה ייחשב למידע שאינו-אישי, אינו-חסוי ואיננו-בלעדי (חוץ מפרטים אישיים).
 9. הנך מסכים ששימוש באתר ו/או בתכנים הינו אך ורק באחריותך.
 10. החברה ו/או נציגי החברה המורשים, אינם מתחייבים כי האתר והתכנים הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות, הפרעות, או נקיים מווירוסים. אינם מתחייבים כי הם יתקנו כל שגיאות, תקלות או פגמים באתר, ו/או כי השימוש, אי יכולת להשתמש או לתפעל, או תוצאות השימוש באתר ו/או בתוכן, לרבות תוצאות השימוש באתר ובתכנים יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו.
 11. החברה ונציגי החברה אינם נושאים באחריות וכל ערבון או התניה בנוגע לשימוש באתר, לרבות אך ללא הגבלה, לגבי זמינות, אמינות או איכות האתר, אינם אחראים ולא יישאו באחראיות לטעויות, תקלות או ליקויים ביחס לתכנים ו/או כל מידע המוצג בתוך האתר. החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) הנובעות מספקי אינטרנט.

 

הצהרת נגישות

מטרת הנגשת אתר מועדון הצרכנות סוכרת+ היא בראש וראשונה לאפשר גלישה נאותה עבור אוכלוסיות בעלי מוגבלויות, שהנגשה שכזו הינה חיונית עבורם ומאפשרת להם שוויון זכויות מלא ויכולת להשתתף בפעילות אינטרנטית על אף מוגבלותם.

אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן השקענו זמן ומשאבים כדי להקל, ככל האפשר, את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות, כחלק בלתי נפרד מפעילותנו.